Home   |   Contect Us   |   MAP
 
首頁 EnglishWeb 友善聯結 本會位置
   稿約 回上頁 / <上一期   下一期>
第47卷-第2期

目錄:   PDF( 0.15MB )

編輯範圍頁:  PDF( 0.18MB )

1
邊灘倒伏植生排列分布對流場及床型之影響
47(2):053-060
李津甫 黃晉揚 陳樹群*
* Corresponding Author. E-mail : scchen@nchu.edu.tw
Show preview   |   PDF( 1.64MB )   |  
2
動床條件下定量流及變量流橋墩沖刷深度變化分析與模擬
47(2):061-072
詹勳全[1]* 林柏瑋[1] 彭志雄[1] [2] 洪健豪[3]
* Corresponding Author. E-mail : hcchan@ nchu.edu.tw
Show preview   |   PDF( 1.18MB )   |  
3
以Mann-Kendall 及Theil-Sen 檢定法 評估臺灣地區長期河川流量時空趨勢變化
47(2):073-083
葉信富* 葉振峰 李振誥
* Corresponding Author. E-mail : hfyeh@mail.ncku.edu.tw
Show preview   |   PDF( 0.96MB )   |  
4
水土保持常用植物山芙蓉、九芎及山黃麻土/根系統 之拉拔抗力及剪力強度增量之比較
47(2):084-094
林德貴[1] 王勝賢[1]* 陳威翔[1] 鄒瑞卿[2] 摘
* Corresponding Author. E-mail : d099042007@mail.nchu.edu.tw
Show preview   |   PDF( 1.69MB )   |  
5
坡面型土石流地形判釋分析模式
47(2):095-103
陳天健* 羅元勳 楊婉君 陳柏龍
* Corresponding Author. E-mail : tcchen@mail.npust.edu.tw
Show preview   |   PDF( 2.74MB )   |  
6
崩塌地植生重建之軌跡與目標:復育生態學觀點下的提議
47(2):104-110
邱清安[1][2] 徐憲生[1] 林信輝[3] 陳韋志[4]*
* Corresponding Author. E-mail : maplelibra@gmail.com
Show preview   |   PDF( 0.57MB )   |  
Copyright © 2010 社團法人中華水土保持學會   本會位置       
電話:02-2367-8532   傳真:02-2368-6732   地址:台北市廈門街113巷8號2樓